Voorwaarden

Doelstelling

Hondeneigenaren inzicht geven in het gedrag en de opvoeding van honden.
Het bewust maken van hondeneigenaren van de voordelen van natuurlijke training en men de vaardigheden bieden om hun hond zo goed mogelijk te begeleiden.
Kinderen de mogelijkheid bieden om samen met hun hond (onder begeleiding van ouders) te trainen.
Het geven van privé-begeleiding aan mensen die problemen ondervinden met hun hond.
Het geven van groepslessen voor pups en volwassen honden voor opvoeding en ontspanning.

Dieren en mensen

Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de cursus.
Neemt u vooraf de werkwijze goed door om teleurstelling te voorkomen.
Wij distantiëren ons van uitspraken van derde die bedoelt zijn als kwaadsprekerij, roddel en smaad met de bedoeling cliënten bij ons weg te houden.
Trainingsmateriaal als halsbanden zijn voor eigen keuze.
Wij adviseren nooit om slip- of prikketting te gebruiken.
Een prikketting wordt niet toegestaan op de training!
Soms worden hulpmiddelen als ‘het touwtje’ of de halve slip aangeraden.
Het is aan de eigenaar of u dit wel of niet wilt gebruiken.

Onze voorwaarden

Artikel 1: Gedragstherapie en prive-les

1.0. Afspraken dienen per e-mail minstens 12 uur van tevoren te worden geannuleerd, bij niet tijdig geannuleerde afspraken behouden wij ons het recht voor om deze volledig in rekening te brengen.
1.1. Door omstandigheden komt het voor dat de trainer(s) zich ziek moet(en) melden/ af moeten zeggen, in geval er een afspraak afgezegd wordt vanuit de hondenbegeleiding wordt deze nooit in rekening gebracht.
1.2. Wij staan niet in voor de resultaten van een gedragstherapie of consult indien deze niet volgens ons advies wordt uitgevoerd.


1.3. Een therapie of consult dient volledig betaald te worden indien er opdracht is gegeven of een vragenformulier is ingevuld.
1.4. Doordat wij altijd te maken hebben met omstandigheden op de weg, kan het zijn dat afgesproken tijden niet gehaald kunnen worden.
Mocht de reistijd uitlopen met meer dan 30 minuten, dan nemen wij hierover contact op met de cursist.

Artikel 2: Groepsles

2.0. Lessen dienen minstens 12 uur van tevoren per e-mail te worden geannuleerd, bij niet tijdig geannuleerde afspraken behouden wij ons het recht voor om deze volledig in rekening te brengen.
2.1. Wij staan niet in voor de resultaten van een cursus indien deze niet volgens ons advies wordt uitgevoerd.
2.2. Het cursusgeld dient volledig betaald te zijn voor aanvang van de 1e les.
2.3. Wanneer u besluit om tussentijds met de cursus te stoppen wordt het cursusgeld niet geretourneerd.
2.4. Als men geweld naar de begeleiders gebruikt wordt de cursus gestopt, de overeenkomst per direct ontbonden, en wordt er aangifte gedaan van mishandeling. Er wordt hier dan ook geen lesgeld teruggegeven.

Factuur

De bijbehorende factuur dient voor aanvang volledig te zijn betaald.
Bij tussentijdse beëindiging van de cursus dient het volledige resterende bedrag voldaan te worden.
Het verschuldigde cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Dit kunt u doen op bankrekeningnummer: NL89RABO0122042980 t.n.v. Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok te krimpen a/d lek onder vermelding van factuurnummer.
Alle kosten welke door de stichting moet worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 3: Inschrijving cursus

3.0.U kunt voor inschrijving eerst 1 proefles doen.
U kunt dit telefonisch aanvragen.
Deze kunt u contant af te rekenen voor de aanvang van de proefles.
3.1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van deStichting.
Dit dient schriftelijk, per internet (door het verzenden van een online inschrijfformulier) te geschieden.


3.2. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist.
Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenbegeleiding heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
3.3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste cursus beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende cursus.
3.4. De overeenkomst komt tot stand bij gebruikmaking van de lessen door de cursist betreffende cursus.
De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
3.5. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de cursus.


3.6. De cursist voldoet de cursusgelden door overmaking van het cursusgeld minimaal 5 dagen vooraf aan de cursus.
3.7. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden.
3.8. Alle kosten welke door Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 4: Dag opvang op buitenlocatie

4.1. De eigenaar meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de dagopvang.
Dit dient per internet (door het verzenden van een online inschrijfformulier) geschieden.
4.2. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de reservering.
4.3. Mocht er tijdens de opvang dusdanige gedragsproblemen voordoen die extra aandacht vereisen heeft u na telefonisch overleg 2 opties


4.3a. Hond wordt binnen korte termijn door u of in opdracht van u weer opgehaald
4.3b. Tegen meerkosten kan er gedragstherapie gestart worden de kosten hiervan staan op de site.
4.4. Eventuele dierenarts kosten worden in rekening van de eigenaar gebracht.
4.5. De betaling geldt voor aanvang van de opvang te worden voldaan en alle eventueel na komende uren dat de hond langer blijft worden bij ophalen contant te voldaan.

Artikel 5: Overig

5.1. Indien de bovenstaande regels in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok, direct te worden opgevolgd.
5.2. Tijdens de lessen kunnen foto’s gemaakt worden welke enkel gebruikt worden voor de website (https://eeneigenhok.nl ) en Facebook en worden gebruikt voor advertenties. De cursist gaat hiermee akkoord. (indien gewenst kunnen gezichten onherkenbaar gemaakt worden) Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s waar u op staat, dan kunt u dit aangeven.


5.3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenbegeleiding op internet of andere publicaties binden de hondenbegeleiding niet.
5.4. Op overeenkomsten gesloten met de Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok is Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
5.5. Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen.
Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1.Volgens de Nederlandse wet is het zo geregeld dat de eigenaar van een hond zelf aansprakelijk is en dit ook blijft ook als zijn hond onder toezicht staat van een ander.
6.2.Op het trainingslocatie is de begeleider van de hond aansprakelijk voor de schade die de hond veroorzaakt op het terrein.

Wij adviseren u dan ook om even te controleren of uw hond bij uw eigen WA-verzekering is mee verzekerd.
6.3.Ziekte:
– In het geval dat uw hond ziek wordt of dat er ondanks onze goede zorg er tijdens het verblijf van de hond een calamiteit voordoet machtigt u ons om op uw kosten een dierenarts te consulteren.

Artikel 7: Ontbinding

Trainingen:
7.1. Dit kan door cursist voor aanvang van de cursus schriftelijk( per mail) worden gedaan.
7.2. Bij de groeps / privé les, na de laatste les van de cursus en men besluit niet verder te gaan.
7.3. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok gaat de cursus niet door.
7.4. Als men fysiek geweld , en fysiek contact naar de naar de mensen van Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok gebruikt, wordt de cursus per direct gestopt, en wordt er aangifte gedaan .
Er wordt dan ook geen lesgeld teruggegeven.
Eventuele ontstane ook zijnde financiële schade wordt op u verhaald.

Opvang:

7.5. Dit kan door eigenaar voor aanvang van de opvang schriftelijk( per mail) worden gedaan.
7.6. In geval van niet tijdige betaling door de eigenaar kan Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn stopt de opvang.
7.7. Als bij blijkt dat de opvanghond niet in de groep van de opvang past.
7.8. Als men fysiek geweld , en fysiek contact naar de vrijwilligers van Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok gebruikt, wordt de cursus per direct ontbonden, en wordt er aangifte gedaan.
Er wordt dan ook geen geld teruggegeven.
Eventuele ontstane ook zijnde financiële schade wordt op u verhaald.

Onder geweld wordt o.a. verstaan:
Alle bedreigende handelingen naar vrijwilligers van Stichting Hondenbemiddeling Een Eigen Hok waarbij deze in moeilijkheden/ gevaar worden gebracht.
Fysiek geweld.

Privacy

De gegevens die u invult bij het inschrijfformulier, gebruiken wij om contact met u te kunnen onderhouden en voor het toesturen van de benodigdheden voor de cursus en de factuur.
Uw gegevens worden weer vernietigd als u stopt met het volgen van cursussen